IPTV UK Playlist 19-09-2016IPTV UK Playlist 19-09-2016

IPTV Links, United Kingdom September 19, 2016 , by
IPTV UK Playlist 19-09-2016 #EXTINF:-1,ITV 1 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-1/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,ITV 2 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-2/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,ITV 3 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-3/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,ITV 4 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-4/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,Channel […]